Tapaustutkimuksia

Pohjois-Karjala

North Karelia
Circles

Suomi, Boreaaliset metsät

Pohjois-Karjalan, Suomen itäisimmän alueen, boreaalisilla metsillä on suuri ekologinen, taloudellinen ja virkistysarvo. Ilmastonmuutoksen seurauksena metsien kasvuolosuhteet muuttuvat suuresti ja erilaiset metsätuhoriskit todennäköisesti lisääntyvät. Siksi metsien hoitokäytäntöjä on mukautettava metsien sopeutumiskyvyn ja  resilienssin (tuhonkestävyys) parantamiseksi muuttuvassa ilmastossa.

Erityisesti kovien tuulten aiheuttamien metsätuhojen oletetaan lisääntyvän  maaperän routajakson lyhentyessä nykyisestä tai jopa kokonaan puuttuessa talvikuukausina ilmastonmuutoksen edetessä.

Odotettavissa on myös yhä useammin kaarnakuoriaisten (esim. kuusen kirjanpainaja) aiheuttamia tuhoja eritoten kuusella, joita voi voimistaa lisääntyvät tuulituhot. Nuorissa taimikoissa myös hirven aiheuttamat tuhot on yleinen  metsänhoidon haaste.

Suomalaisessa tapaustutkimuksessamme Metsähallituksen hallinnoimalla Ruunaan alueella nykyinen metsänhoito keskittyy alueesta riippuen puuntuotantoon (huomioiden myös muut metsin hoitotavoitteet), virkistyskäyttöön tai luonnonsuojeluun. Metsänhoidon intensiteetti vaihtelee tavoitteiden mukaan. Vallitsevia boreaalisia pääpuulajeja ovat kuusi, mänty ja lehtipuut, kuten koivut. Tulevaisuudessa sekametsien kasvatusta tulee lisätä  ja kuusen viljelyä vähennettävä (eritoten huonosti vettä pidättävillä kohteilla) metsien resilienssin  parantamiseksi muuttuvassa ilmastossa.

INFORMA partneri