Over het project

Informa About us

De huidige beslissingen over bosbeheer hebben een invloed op het vermogen van Europa om op de lange termijn op de klimaatcrisis te reageren. Vanwege het enorme potentieel van bossen om koolstof te absorberen en vast te houden terwijl ze groeien, zullen de huidige bospraktijken de komende decennia de mitigatiecapaciteit van het continent voor klimaatverandering mee bepalen. En de nieuwste wetenschap schetst een positief beeld voor het geval betere praktijken mainstream worden: verbeterd duurzaam bosbeheer kan de impact van bossen op de beperking van de klimaatverandering tegen 2050 verdubbelen.

Toch blijven er nog cruciale vragen gedeeltelijk onbeantwoord door de wetenschap, onopgelost door beleid en onontgonnen door koolstofcompensatieschema’s. Zoals: hoe beheren we bestaande bossen best voor verbeterde koolstofafvang? Waar en hoe laten we nieuwe bossen groeien? Hoe passen we ons best aan bij frequentere verstoringen? 

Om zinvolle kennis en toepasbare oplossingen te leveren, zal INFORMA technologische hulpmiddelen zoals satellietbeelden, datamining en klimaatmodellering combineren met participatieve benaderingen. Op deze manier zullen we de kloof overbruggen tussen belanghebbenden die werkzaam zijn in het veld en wetenschap, beleid, koolstofmarkten en de samenleving in het algemeen. Tegelijk hebben we ook aandacht voor andere ecosysteemdiensten zoals het behoud van biodiversiteit en brengen we verschillende soorten bos-klimaatinteracties in rekening.

Looptijd: juli 2022-juni 2026 met een budget van

Project wordt
gecoördineerd door de Polytechnische Universiteit van Valencia (UPV) in samenwerking met 13 partners in

INFORMA is actief in de belangrijkste biogeografische regio’s van Europa, representatief  voor 96% van het grondgebied van de EU en 94% van de bossen in de EU.

Test- en demo-sites in

Photo Circles

INFORMA zal wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten verschaffen om de EU te helpen drie belangrijke bosgerelateerde uitdagingen aan te pakken in de strijd tegen klimaatverandering: het handhaven van de huidige koolstofvoorraden, het vergroten van de capaciteit om koolstof vast te legging en het verbeteren van de productie van materialen en energie ter vervanging van fossiele brandstoffen..

FAQ

While reforestation and afforestation are essential practices to combat climate change, forest expansion in Europe is slowing down, mainly due to the prioritisation of other land uses. At the same time, forest-based carbon sinks show signs of saturation. This means that additional pathways to enhance carbon sinks of forests are needed. Sustainable Forest Management (SFM) can enhance the capacity of existing managed forests to sequestrate carbon from the atmosphere, and further produce wood and fibre for human use, locking up carbon, for instance, in building materials.

Bos-klimaatinteracties zijn complex en kunnen niet worden gereduceerd tot een berekening van hoeveel koolstof individuele boomopstanden kunnen absorberen. Verschillende biochemische en biofysische factoren spelen een rol, zoals hoeveel straling wordt uitgewisseld tussen de zon, de aarde en de atmosfeer (stralingsonbalans), de weerkaatsing van licht door bebost land (albedo), de emissie van organische verbindingen door bossen naar de atmosfeer (BVOC’s), transpiratie en warmtefluxen. INFORMA zal de feedbackmechanismen en compromissen tussen deze processen analyseren om de netto klimaatimpact van verschillende duurzame bosbeheerpraktijken in de loop van de tijd, in verschillende geografische regio’s en op verschillende ruimtelijke en temporele schalen te bepalen.

Het project ontwikkelt een reeks richtlijnen, stappenplannen en beleidsinstructies om de besluitvorming op Europees en mondiaal niveau te ondersteunen en om de kennis van de samenleving over de best beschikbare DBB-praktijken te vergroten. Er zullen vier portfolio’s met richtlijnen voor de beste praktijken, aangepast aan verschillende bosbeheerdoelstellingen, worden ontwikkeld om beleidsbeslissingen te ondersteunen en de implementatie van duurzame bosbeheerpraktijken door bosbeheerders te vergemakkelijken. De projectresultaten omvatten ook een kaartenmap en een samenvatting van veranderingen in bosbeheer en gerelateerde klimaateffecten, een catalogus van de regionaal beste beheerpraktijken en een gids naar ‘goede praktijk’ betreffende het mitigeren van klimaatverandering via bosbeheer. Verder zullen we beleidsaanbevelingen ontwikkelen om tegemoet te komen aan institutionele en investeringsbehoeften, evenals beheeraanbevelingen voor onder andere ecosysteemoptimalisatie.

Koolstofcompensatie en vrijwillige koolstofmarkten, gebaseerd op koolstofcertificering, kunnen een belangrijke stimulans zijn om klimaatvriendelijke praktijken in de bosbouw te bevorderen. Sinds 2015 zijn er in Europa vijf nieuwe programma’s gelanceerd om inkomsten te genereren voor herbebossing, bebossing en andere bosprojecten. Slechts een paar van hen overwegen echter de koolstofkredieten die tot nu toe zijn gegenereerd door verbeterde DDB-praktijken, en slechts een minderheid van de huidige DDB-activiteiten komt in aanmerking voor financiering in koolstofregelingen. INFORMA zal inzichten aanleveren en methodologische verbeteringen voorstellen voor bestaande en toekomstige koolstofcertificeringsprogramma’s, koolstofmonitoringprogramma’s, netwerken en hulpmiddelen om duurzame economische stimulansen voor DBB te helpen creëren.